Algemene voorwaarden Sunshower Medical B.V.

Artikel 1

 • 1.1

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van welke aard ook tussen Sunshower Medical B.V. en haar contractpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 • 1.2

  Toepasselijkheid van door de contractpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.3

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sunshower Medical B.V. en haar contractpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2

 • 2.1

  Elke aanbieding van Sunshower Medical B.V. is vrijblijvend.
 • 2.2

  Sunshower Medical B.V. biedt drie mogelijkheden ter gebruik van de diensten aan en wel te verstaan;

  a. Nieuwkoop tegen nieuwwaarde

  b. In bruikleen via het huurmodel

  c. In bruikleen via de Dermatoloog (verzekerde zorg)
 • 2.3

  De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden, die uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW en vrachtkosten, tenzij anders is aangegeven.


Artikel 3

 • 3.1

  De Overeenkomst met betrekking diensten komt tot stand nadat Sunshower Medical B.V. daartoe een aanvraag of bestelling heeft ontvangen van de Klant en deze aanvraag of bestelling door Sunshower Medical B.V. is aanvaard.
 • 3.2

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde minimale contractsperiode na Activatie van de Aansluiting. Na afloop van deze minimale contractsperiode wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant de Overeenkomst voor het verstrijken van de minimale contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk heeft opgezegd bij de Klantenservice. 
 • 3.3

  Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan de Klant telkens met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.
 • 3.4

  Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, wordt voor Sunshower Medical B.V. eerst bindend door schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Sunshower Medical B.V. ondertekende opdrachtbevestiging.

  3.5

  Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Sunshower Medical B.V. geldt als volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de contractpartij binnen twee kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk haar bezwaren aan Sunshower Medical B.V. kenbaar heeft gemaakt.


Artikel 4

 • 4.1

  Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, lonen en dergelijke, geldend op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien niet anders expliciet schriftelijk bevestigd, zijn de prijzen zijn voorts gebaseerd op levering inclusief installatie.
 • 4.2

  De prijs voor levering van goederen, die door Sunshower Medical B.V. ingevolge de overeenkomst tussen partijen dienen te worden geleverd, is tevens exclusief de kosten c.q. beloning van eventuele door Sunshower Medical B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden.
 • 4.3

  Indien na de datum van de aanbieding of de overeenkomst en voor het tijdstip, dat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, de prijzen van (hulp)materialen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten (semi)overheidslasten, vrachten, assurantiepremies of andere kostprijsbestanddelen, waaronder begrepen prijsstijgingen ten gevolge van de waardevermindering van de Nederlandse valuta, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft Sunshower Medical B.V. het recht haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen.


Artikel 5

 • 5.1

  De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

  b. de dag van ontvangst door Sunshower Medical B.V. van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden;

  c. de dag van ontvangst door Sunshower Medical B.V. van hetgeen ingevolge de overeenkomst voor de start van de uitvoering door Sunshower Medical B.V. door de contractpartij ter zake van termijnbetaling dient te worden voldaan.
 • 5.2

  Een overeengekomen levertijd is steeds indicatief en geen fatale termijn.
 • 5.3

  Sunshower Medical B.V. is steeds bevoegd de uitvoering van overeenkomsten op te schorten op grond van vertraging in fabricage of verzending of andere leveringsvertragende omstandigheden, die levering tijdelijk verhinderen dan wel vertragen, zonder dat Sunshower Medical B.V. als gevolg van deze opschorting schadeplichtig wordt.
 • 5.4

  Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de contractspartij geen recht op niet-nakoming van enige jegens Sunshower Medical B.V. aangegane verplichting.


Artikel 6

 • 6.1

  Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5.4, draagt de contractpartij het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.
 • 6.2

  De eigendom van de goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, gaat echter eerst over op de contractpartij op het moment, dat de contractpartij aan Sunshower Medical B.V. ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedragen, inclusief rente, kosten en schaden, volledig heeft betaald. De contractpartij is ondanks dit eigendomsvoorbehoud bevoegd om de door Sunshower Medical B.V. te leveren producten in haar normale bedrijfsvoering te leveren aan haar klanten, indien de contractpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zoals die voortvloeien uit artikel 8.1, derhalve indien de contractpartij 50% van de verschuldigde prijs heeft voldaan. In het geval de contractpartij haar verplichtingen jegens Sunshower Medical B.V. niet of niet-tijdig nakomt, heeft Sunshower Medical B.V. het recht en wordt zij voor zover nodig, door de contractpartij onherroepelijk gemachtigd, om zonder enige ingebrekestelling de door haar geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Sunshower Medical B.V. op vergoeding van schade en kosten.
 • 6.3

  Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is de contractpartij verplicht de producten deugdelijk te verzekeren tegen onder andere diefstal, beschadiging en verlies.
 • 6.4

  De goederen blijven eigendom van Sunshower Medical B.V. Alleen in geval van nieuwkoop tegen nieuwwaarde kan eigendom worden getransfereerd. Eventuele maandelijkse betalingen via het huurmodel of betalingen via verzekerde zorg kunnen nadrukkelijk niet worden verrekend met de nieuwprijs bij overname. 
 • 6.5

  Zolang bij nieuwkoop tegen nieuwwaarde enig product door de contractpartij niet volledig is betaald, is de contractpartij verplicht haar vordering, die zij heeft op de partij aan wie zij heeft doorverkocht aan Sunshower Medical B.V. te verpanden.


Artikel 7

 • 7.1

  De Klant is voor de door hem afgenomen diensten gebruikskosten verschuldigd.
 • 7.2

  Sunshower Medical B.V. is gerechtigd de kosten te incasseren voor de dienstverlening.
 • 7.3

  Sunshower Medical B.V. stelt de factuur kosteloos beschikbaar, en kan een vergoeding in rekening brengen voor het versturen van een papieren factuur alsmede een factuurspecificatie. 
 • 7.4

  Klachten over de factuur dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice gemeld te worden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. 
 • 7.5

  Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Sunshower Medical B.V. is gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 15,- per maand en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 25,-. Tevens is de Klant aansprakelijk voor alle door Sunshower Medical B.V. te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft Sunshower Medical B.V. eveneens het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de (Aanvullende) Dienst aan de Klant. 
 • 7.6

  Sunshower Medical B.V. is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen (deels) over te dragen aan een derde partij.


Artikel 8

 • 8.1

  Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt:

  De volledige betaling moet door Sunshower Medical B.V.zijn ontvangen, voordat tot levering wordt overgegaan.
 • 8.2

  Alle betalingen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting te geschieden.
 • 8.3

  Indien de contractpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, en heeft Sunshower Medical B.V. het recht de contractpartij vanaf de dag, dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden, een rente in rekening te brengen, naar een rentepercentage van 3% boven de wettelijke rente, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 • 8.4

  Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractpartij zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 8.5

  De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de contractpartij, zijn voor rekening van de contractspartij. Ingeval de contractpartij een door haar aan Sunhower Medical B.V. verschuldigd bedrag niet of niet-tijdig betaalt, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, doch tenminste op € 500,–.Artikel 9

 • 9.1

  Na levering van de goederen is Sunshower Medical B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken aan de goederen, tenzij de contractpartij een beroep toekomt op de navolgende garantiebepalingen.
 • 9.2

  Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen en andere uit deze voorwaarden blijkende beperkingen en uitsluitingen staat Sunshower Medical B.V. in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen en van de door haar verrichte aanvullende werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag der levering van de goederen. Sunshower Medical B.V. staat niet in voor het met de goederen te behalen resultaten cq voor de effectiviteit van de goederen.
 • 9.3

  Alle gebreken, waarvan de contractpartij bewijst, dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Sunshower Medical B.V. ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zullen kosteloos door Sunshower Medical B.V. worden hersteld. De contractpartij dient te allen tijde Sunshower Medical B.V. in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen. Op voor Sunshower Medical

  B.V. van derden betrokken materialen en/of zaken wordt door Sunshower Medical B.V. onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel niet meer garantie verstrekt dan aan Sunshower Medical B.V. door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
 • 9.4

  De verplichtingen, die uit hoofde van deze garantiebepalingen op Sunshower Medical B.V. komen te rusten zullen te allen tijde beperkt zijn tot vervanging of reparatie van het betreffende product of tot betaling van de kosten, die met het herstel gemoeid zijn. De keuze tussen de verschillende mogelijkheden zal gemaakt worden door Sunshower Medical B.V. De contractpartij heeft de plicht om er voor zorg te dragen dat Sunshower Medical B.V. in de gelegenheid wordt gesteld om aan deze verplichtingen te voldoen.
 • 9.5

  Het product waarvan de garantie wordt ingeroepen mag door de contractpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Sunshower Medical B.V. Een product dat wordt teruggezonden, maar niet defect wordt bevonden, zal op kosten van de contractpartij aan deze worden teruggezonden, waarbij deze tevens verschuldigd wordt de kosten van het door Sunshower Medical B.V. naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoek.
 • 9.6

  De garantie van Sunshower Medical B.V. geldt niet indien de gebreken het (mede)gevolg zijn van normale slijtage, ondeskundige of onjuiste installatie ,ondeskundig of onjuiste behandeling of gebruik, ondeskundig of onjuist onderhoud of indien het goed voor andere dan normale gebruiksdoeleinden is aangewend of niet op juiste wijze is gebezigd of indien de contractpartij dan wel de klant van de contractpartij, dan wel opvolgende klanten, dan wel de eindgebruiker niet stipt de door Sunshower Medical B.V. gegeven bedieningsvoorschriften is nagekomen. Op de contractpartij rust derhalve de verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen, dat opvolgende schakels in de leveringsketen de bedieningsvoorschriften nakomen.
 • 9.7

  Indien Sunshower Medical B.V. om welke reden dan ook niet in staat is om onderdelen van de goederen te leveren ter vervanging van de geleverde onderdelen van goederen uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort, totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn, Sunshower Medical B.V. de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door Sunshower Medical B.V. betaalde kostprijs van deze of soortgelijke onderdelen van goederen, zal vergoeden.
 • 9.8

  Reclamering door de contractpartij ter zake van zichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden bij levering van goederen binnen 24 uur na de levering, bij gebreke waarvan een aanspraak op garantie ter zake van deze gebreken vervalt. Reclamering door de contractpartij ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden binnen twee dagen na constatering daarvan, bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen, bij gebreke waarvan eveneens een aanspraak op garantie ter zake van deze gebreken vervalt.
 • 9.9

  Voorts vervalt elke aanspraak op garantie:

  a. indien de installatie van het product bij de eindgebruiker niet geschiedt door een door Sunshower Medical B.V. goedgekeurde installateur;

  b. door de contractpartij Sunshower Medical B.V. niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen;

  c. door de contractpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldaan is aan enige verplichting, die voor haar uit de met Sunshower Medical B.V. gesloten overeenkomst of uit andere met Sunshower Medical B.V. gesloten overeenkomsten voortvloeit;

  d. indien de eindgebruiker van de goederen zich niet houdt aan de door Sunshower Medical B.V. mee te leveren gebruikshandleiding.
 • 9.10

  Na herstel of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengd en eindigt de garantie op het moment, dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen.


Artikel 10

 • 10.1

  De aansprakelijkheid van Sunshower Medical B.V. uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van in het vorige artikel van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens een vordering tot een vervangende schadevergoeding ter zake van het niet-nakomen van deze garantieverplichtingen, is uitgesloten. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is eveneens uitgesloten.
 • 10.2

  Indien Sunshower Medical B.V. een advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor schade, die het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar toerekenbaar tekortkomen van haar zijde met betrekking tot deze advisering indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijk voor het advies bedongen vergoeding. In andere gevallen en voor andere schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen is Sunshower Medical B.V. niet aansprakelijk.
 • 10.3

  Ingeval van een onrechtmatige daad van Sunshower Medical B.V. of van de werknemers van Sunshower Medical B.V. of ondergeschikten, waarvoor Sunshower Medical B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Sunshower Medical B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 • 10.4

  Voor zover Sunshower Medical B.V. gehouden mocht zijn enig bedrag uit te keren op grond van aansprakelijkheid, zal dit bedrag steeds beperkt zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • 10.5

  Aansprakelijkheid van Sunshower Medical B.V. wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.3 en artikel 10.4 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 11

 • 11.1

  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de krachtens de overeenkomst te leveren producten en op daarmee samenhangende ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sunshower Medical B.V.
 • 11.2

  Alle door Sunshower Medical B.V. aan de contractpartij te verstrekken stukken, zoals rapporten, overeenkomsten en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractpartij en mogen niet door de contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunshower Medical B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • 11.3

  Het is de contractspartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten van de producten of de verpakking van de producten te verwijderen.
 • 11.4

  De contractpartij zal alle van Sunshower Medical B.V. ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en geheim houden, tenzij de verkregen informatie naar de aard bestemd is om openbaar gemaakt te worden.
 • 11.5

  Sunshower Medical B.V. staat er voor in, dat de door haar geproduceerde en geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien onherroepelijk komt vast te staan, dat een door Sunshower Medical B.V. geleverd goed in strijd zou zijn met intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal Sunshower Medical B.V. te harer keuze na overleg met de contractpartij het betrokken goed vervangen door een goed, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht dan wel van de bovenbedoelde derde een gebruiksrecht verwerven dan wel aan de contractpartij de koopsom retourneren. Buiten het toepassen van één van deze drie mogelijkheden is Sunshower Medical B.V. niet aansprakelijk jegens de contractpartij.


Artikel 12

 • 12.1

  Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Sunshower Medical B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Sunshower Medical B.V. of haar leveranciers.

Artikel 13

 • 13.1

  Ingeval de contractpartij enige verplichting jegens Sunshower Medical B.V. niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, haar bedrijf beëindigt of vervreemdt of (ingeval zij een vennootschap is) ontbonden wordt, overlijdt, onder curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende zaken te haren laste beslag wordt gelegd of de contractpartij haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst, dan wel na het sluiten van de overeenkomst aan Sunshower Medical B.V. andere omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de contractpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen, wordt de contractpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sunshower Medical B.V. de bevoegdheid de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Sunshower Medical B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14

 • 14.1

  Op de aanbieding/overeenkomst en nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2

  Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de aanbieding/overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

Dermasun Medical, Amsterdam 2020